High efficiency mesoscopic solar cells using CsPbI3 perovskite quantum dots enabled by chemical interface engineering

Keqiang Chen, Wei Jin, Yupeng Zhang, Tingqiang Yang, Peter Reiss, Qiaohui Zhong, Udo Bach, Qitao Li, Yingwei Wang, Han Zhang, Qiaoliang Bao, Yueli Liu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

66 Citations (Scopus)

Search results