Healable green hydrogen bonded networks for circuit repair, wearable sensor and flexible electronic devices

Jue Hou, Minsu Liu, Huacheng Zhang, Yanlin Song, Xuchuan Jiang, Aibing Yu, Lei Jiang, Bin Su

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

53 Citations (Scopus)

Search results