Growth of zeolite crystals with graphene oxide nanosheets

Dan Li, Ling Qiu, Kun Wang, Yao Zeng, Dan Li, Timothy Brendan Williams, Yi Huang, Michael Tsapatsis, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

28 Citations (Scopus)

Search results