Graphene oxide-coated Poly(vinyl alcohol) fibers for enhanced fiber-reinforced cementitious composites

Xupei Yao, Ezzatollah Shamsaei, Shujian Chen, Qian Hui Zhang, Felipe Basquiroto de Souza, Kwesi Sagoe-Crentsil, Wenhui Duan

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

8 Citations (Scopus)

Search results