Free-standing 1D assemblies of plasmonic nanoparticles

Bin Su, Yuchen Wu, Yue Tang, Yi Chen, Wenlong Cheng, Lei Jiang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

31 Citations (Scopus)

Search results