Flat lenses based on 2D perovskite nanosheets

Ziyu Wang, Tieshan Yang, Yupeng Zhang, Qingdong Ou, Han Lin, Qianhui Zhang, Huanyang Chen, Hui Ying Hoh, Baohua Jia, Qiaoliang Bao

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

21 Citations (Scopus)
Filter
Comment / Debate

Search results