Few-Layer Platinum Diselenide as a New Saturable Absorber for Ultrafast Fiber Lasers

Jian Yuan, Haoran Mu, Lei Li, Yao Chen, Wenzhi Yu, Kai Zhang, Baoquan Sun, Shenghuang Lin, Shaojuan Li, Qiaoliang Bao

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

48 Citations (Scopus)
Filter
Active

Search results