Fast and selective fluoride ion conduction in sub-1-nanometer metal-organic framework channels

Xingya Li, Huacheng Zhang, Peiyao Wang, Jue Hou, Jun Lu, Christopher D. Easton, Xiwang Zhang, Matthew R. Hill, Aaron W. Thornton, Jefferson Zhe Liu, Benny D. Freeman, Anita J. Hill, Lei Jiang, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

165 Citations (Scopus)

Search results