Erratum: Photonic crystal boosted chemiluminescence reaction, [Laser Photonics Rev. 7, 4, L39-L43, (2013)]

Xiaodi Shi, Mingzhu Li, Changqing Ye, Weizhi Shen, Yongqiang Wen, Linfeng Chen, Qiang Yang, Lei Shi, Lei Jiang, Yanlin Song

Research output: Contribution to journalComment / DebateOtherpeer-review

Search results