Engineering Biocoatings to Prolong Drug Release from Supraparticles

Yutian Ma, Christina Cortez-Jugo, Jianhua Li, Zhixing Lin, Rachael T. Richardson, Yiyuan Han, Jiajing Zhou, Mattias Björnmalm, Orlagh M. Feeney, Qi Zhi Zhong, Christopher J.H. Porter, Andrew K. Wise, Frank Caruso

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

20 Citations (Scopus)

Search results