Efficient separation of immiscible oil/water mixtures using a perforated lotus leaf

Chunhui Zhang, Yuheng Zhang, Xiao Xiao, Guoliang Liu, Zhe Xu, Bing Wang, Cunming Yu, Robin H.A. Ras, Lei Jiang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

38 Citations (Scopus)
Filter
Comment / Debate

Search results