Efficient metal ion sieving in rectifying subnanochannels enabled by metal–organic frameworks

Jun Lu, Huacheng Zhang, Jue Hou, Xingya Li, Xiaoyi Hu, Yaoxin Hu, Christopher D. Easton, Qinye Li, Chenghua Sun, Aaron W. Thornton, Matthew R. Hill, Xiwang Zhang, Gengping Jiang, Jefferson Zhe Liu, Anita J. Hill, Benny D. Freeman, Lei Jiang, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

147 Citations (Scopus)

Search results