Effects of alloying elements on creep properties of Mg-Gd-Zr alloys

Wen-Fan Xu, Yu Zhang, Jessica Renae TerBush, Liming Peng, Wen-Jiang Ding, Jian Feng Nie

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

22 Citations (Scopus)

Search results