Detrital record of late-stage silicic volcanism in the Emeishan large igneous province

Xu Sheng Deng, Jianghai Yang, Peter A. Cawood, Xuan Ce Wang, Yuansheng Du, Yan Huang, Shu Fan Lu, Ben He

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

11 Citations (Scopus)
Filter
Active

Search results