Critical assessment of computational tools for prokaryotic and eukaryotic promoter prediction

Meng Zhang, Cangzhi Jia, Fuyi Li, Chen Li, Yan Zhu, Tatsuya Akutsu, Geoff Webb, Quan Zou, Lachlan J.M. Coin, Jiangning Song

Research output: Contribution to journalReview ArticleResearchpeer-review

17 Citations (Scopus)

Search results