Controlled graphene encapsulation: A nanoscale shield for characterising single bacterial cells in liquid

Jiayao Li, Changxi Zheng, Boyin Liu, Tsengming Chou, Yeonuk Kim, Shi Qiu, Jian Li, Wenyi Yan, Jing Fu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

5 Citations (Scopus)

Search results