Complete loss of miR-200 family induces EMT associated cellular senescence in gastric cancer

Liang Yu, Can Cao, Xu Li, Mili Zhang, Qisheng Gu, Hugh Gao, Jesse J. Balic, Duogang Xu, Lei Zhang, Le Ying, Dakang Xu, Yuqin Yang, Di Wu, Baokun He, Brendan J. Jenkins, Youdong Liu, Jikun Li

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

13 Citations (Scopus)

Search results