Combined Blockade of Smad3 and JNK Pathways Ameliorates Progressive Fibrosis in Folic Acid Nephropathy

Mengjie Jiang, Jinjin Fan, Xinli Qu, Songhui Li, Susan K. Nilsson, Yu Bo Yang Sun, Yaping Chen, Di Yu, Dan Liu, Bi-Cheng Liu, Mingliang Tang, Wei Chen, Yi Ren, David J. Nikolic-Paterson, Xiaoyun Jiang, Jinhua Li, Xueqing Yu

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

8 Citations (Scopus)

Search results