Coke evolution during the air- and oxy-firing regeneration of a spent Ni/ZnO sulfur adsorbent

Yuneng Tang, Shenyong Li, Yu Qi, Sasha Yang, Qiaoqiao Zhou, Ruoqun Zhang, Binbin Qian, Bin Su, Lian Zhang, Baiqian Dai

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

1 Citation (Scopus)
Filter
Finished

Search results