Capillary-bridge mediated assembly of aligned perovskite quantum dots for high-performance photodetectors

Zhigao Dai, Qingdong Ou, Chujie Wang, Guangyuan Si, Babar Shabbir, Changxi Zheng, Ziyu Wang, Yupeng Zhang, Yamin Huang, Yemin Dong, Jacek J. Jasieniak, Bin Su, Qiaoliang Bao

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

8 Citations (Scopus)

Search results