Boosting the oxygen evolution catalytic performance of perovskites via optimizing calcination temperature

Qian Lin, Yinlong Zhu, Zhiwei Hu, Yichun Yin, Hong Ji Lin, Chien Te Chen, Xiwang Zhang, Zongping Shao, Huanting Wang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

14 Citations (Scopus)

Search results