Bio-inspired two-dimensional nanofluidic generators based on a layered graphene hydrogel membrane

Wei Guo, Chi Cheng, Yanzhe Wu, Yanan Jiang, Jun Gao, Dan Li, Lei Jiang

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

189 Citations (Scopus)

Search results