BigFiRSt: A Software Program Using Big Data Technique for Mining Simple Sequence Repeats From Large-Scale Sequencing Data

Jinxiang Chen, Fuyi Li, Miao Wang, Junlong Li, Tatiana T. Marquez-Lago, André Leier, Jerico Revote, Shuqin Li, Quanzhong Liu, Jiangning Song

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

Search results