Association between airborne particulate matter and renal function: An analysis of 2.5 million young adults

Qin Li, Yuan-Yuan Wang, Yuming Guo, Hong Zhou, Qiao-Mei Wang, Hai-Ping Shen, Yi-Ping Zhang, Dong-Hai Yan, Shanshan Li, Gongbo Chen, Lizi Lin, Yuan He, Ying Yang, Zuo-Qi Peng, Hai-Jun Wang, Xu Ma

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

13 Citations (Scopus)

Search results