Anion etching for accessing rapid and deep self-reconstruction of precatalysts for water oxidation

Yang Wang, Yinlong Zhu, Shenlong Zhao, Sixuan She, Feifei Zhang, Yu Chen, Timothy Williams, Thomas Gengenbach, Lianhai Zu, Haiyan Mao, Wei Zhou, Zongping Shao, Huanting Wang, Jing Tang, Dongyuan Zhao, Cordelia Selomulya

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

177 Citations (Scopus)

Search results