An Outbreak of Carbapenem-Resistant and Hypervirulent Klebsiella pneumoniae in an Intensive Care Unit of a Major Teaching Hospital in Wenzhou, China

Yajie Zhao, Xiucai Zhang, Von Vergel L. Torres, Haiyang Liu, Andrea Rocker, Yizhi Zhang, Jiawei Wang, Lijiang Chen, Wenzi Bi, Jie Lin, Richard A. Strugnell, Siqin Zhang, Trevor Lithgow, Tieli Zhou, Jianming Cao

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

29 Citations (Scopus)

Search results