Actively Tunable Visible Surface Plasmons in Bi2Te3 and their Energy-Harvesting Applications

Meng Zhao, Jie Zhang, Nengyue Gao, Peng Song, Michel Bosman, Bo Peng, Baoquan Sun, Cheng Wei Qiu, Qing Hua Xu, Qiaoliang Bao, Kian Ping Loh

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

42 Citations (Scopus)

Search results