A wearable second skin-like multifunctional supercapacitor with vertical gold nanowires and electrochromic polyaniline

Tiance An, Yunzhi Ling, Shu Gong, Bowen Zhu, Yunmeng Zhao, Dashen Dong, Lim Wei Yap, Yan Wang, Wenlong Cheng

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

52 Citations (Scopus)

Search results