A multi-objective optimization-based layer-by-layer blade-coating approach for organic solar cells: rational control of vertical stratification for high performance

Rui Sun, Jie Guo, Qiang Wu, Zhuohan Zhang, Wenyan Yang, Jing Guo, Mumin Shi, Yaohong Zhang, Simon Kahmann, Long Ye, Xuechen Jiao, Maria A. Loi, Qing Shen, Harald Ade, Weihua Tang, Christoph J. Brabec, Jie Min

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

138 Citations (Scopus)
Filter
Comment / Debate

Search results