2D group-VA fluorinated antimonene: synthesis and saturable absorption

Guangju Zhang, Xian Tang, Xing Fu, Weicheng Chen, Babar Shabbir, Han Zhang, Qiang Liu, Mali Gong

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

41 Citations (Scopus)

Search results