2D freestanding Janus gold nanocrystal superlattices

Qianqian Shi, Daniel E. Gómez, Dashen Dong, Debabrata Sikdar, Runfang Fu, Yiyi Liu, Yumeng Zhao, Detlef M. Smilgies, Wenlong Cheng

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

23 Citations (Scopus)

Search results